Alttarikaide ja ehtollismaljat.
Etusivu / Tukea työhön / Koulutusavustukset

Koulutusavustukset

Arkkihiippakunnan koulutusavustuksilla pyritään tukemaan yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat muun kuin kirkollisen työnantajan palveluksessa tai joiden työ- tai virkasuhde kirkkoon on katkeileva. Lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevät henkilöt eivät helposti saa tarvitsemaansa koulutusta. Niin ikään työttömien ja virka- ja toimivapaalla olevien joukossa on sellaisia, joilla olisi enemmän aikaa kuin rahaa kirkollisen täydennyskoulutuksen hankkimiseen. Koulutus tukee heidän sitoutumistaan kirkkoon ja sen työhön. Myös vähävaraisten seurakuntien on mahdollista hakea tukea työntekijöittensä koulutuskustannuksiinsa.

Lomakkeet lähetetään osoitteseen turku.tuomiokapituli@evl.fi.

Lisätiedot: Mika Nokelainen

Koulutusavustuksen tarkoitus

Koulutusavustuksella pyritään tukemaan vähävaraisia seurakuntia ja yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat muun kuin kirkollisen työnantajan palveluksessa tai joiden työ- tai virkasuhde kirkkoon on katkeileva.

Pienet ja vähävaraiset seurakunnat eivät aina kykene lähettämään henkilöstöään edes niihin koulutuksiin, jotka kirkon tarjoamina ovat varsin edullisia. Monille seurakunnille matkakulut ovat merkittävä ja suhteellisesti sitä suurempi kustannus, mitä etäämpänä seurakunta on pääkaupunkiseudusta. Pitkäkestoisten koulutusten osalta syntyy joskus tarve palkata sijainen, minkä taloudelliset reunaehdot kuitenkin estävät.

Lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevät henkilöt eivät helposti saa tarvitsemaansa koulutusta. Useissa tapauksissa on myös kirkon edun mukaista kouluttaa järjestöpappeja, koulun uskonnonopettajia jne., joille työnantaja ei korvaa koulutusta. Niin ikään työttömien ja virka- ja toimivapaalla olevien joukossa on sellaisia, joilla olisi enemmän aikaa kuin rahaa kirkollisen täydennyskoulutuksen hankkimiseen. Koulutus tukee heidän sitoutumistaan kirkkoon ja sen työhön.

Koulutusavustusten jakoperiaatteet

Koulutusavustuksella tuetaan

  • matka-, majoitus- ja kurssikustannuksia.
  • kirkon omaa koulutusta, jolla tarkoitetaan
  • kirkon koulutuskeskuksen tai tuomiokapitulien järjestämää koulutusta.
  • muuta kirkon henkilöstökoulutusoppaassa olevaa koulutusta.
  • seurakuntien koulutusta ja tuomiokapitulien harkinnan mukaan myös muissa kuin seurakuntien tehtävissä toimivien yksittäisten henkilöiden koulutusta.
  • kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä. Tukea annetaan erityisesti niille henkilöstöryhmille, jotka ovat eniten koulutuksen tarpeessa ja/tai ovat saaneet vähiten koulutusta.

Koulutusavustuksen anominen

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät

hakevat koulutusavustusta tuomiokapitulilta seurakunnan koulutusavustuksen hakemuslomakkeella. Siihen tulee liittää seurakunnan kolmivuotinen henkilöstönkehittämissuunnitelma, tarpeelliset tiedot seurakunnan taloudellisesta tilasta sekä selkeät perustelut avustuksen myöntämiseksi. Hakemus liitteineen toimitetaan tuomiokapituliin koulutusta edeltävän vuoden loppuun mennessä.

Yksittäiset henkilöt

hakevat koulutusavustusta tuomiokapitulilta yksittäisen henkilön koulutusavustuksen hakemuslomakkeella. Siihen tulee liittää selvitys saman vuoden muista koulutuksista, joihin hakija osallistuu, sekä selvitys koulutusavustustarpeesta (työtilanne esim. pätkätyö ja taloudellinen tilanne). Koulutusavustushakemus liitteineen tulee toimittaa tuomiokapituliin hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua. Avustusta ei myönnetä takautuvasti.

Koulutusavustuksen myöntäminen

Hakemusten perusteella tuomiokapituli tekee periaatepäätöksen avustuksen myöntämisestä ja ilmoittaa siitä hakijalle. Koulutuksen jälkeen, kun seurakunta/yksittäinen henkilö on maksanut koulutuksen kulut, tuen saaja lähettää tuomiokapitulille korvauspyynnön, johon on liitetty selvitys koulutuksen aiheuttamista kuluista kuitteineen. Tämän jälkeen tuomiokapituli maksaa koulutusavustuksen tuen saajalle (seurakunnalle tai yksittäiselle henkilölle).