Osa maailman kartasta jossa näkyy Keski-Amerikkaa ja afrikkaa
Etusivu / Tukea työhön / Diakonia-, kasvatus- ja musiikkityö / Löytöretki – Työntekijävaihtosopimus ja oppimissuunnitelma

Löytöretki – Työntekijävaihtosopimus ja oppimissuunnitelma

Kirkkona postmodernissa Euroopassa

Työntekijävaihtosopimus ja oppimissuunnitelma

Työntekijävaihdon tavoitteena on luoda vastavuoroisia oppimisen edellytyksiä erityisesti Turun arkkihiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien työntekijöille, ulkomailla toimiville suomenkielisille yhteistyökumppaneille sekä näiden eurooppalaisille ekumeenisille kumppaneille. Tarkoitus on oppia eri osapuolten kokemuksista ammentaen, mitä on Kristuksen kirkkona eläminen ja kirkon mission laaja-alainen toteuttaminen postmodernissa eurooppalaisessa kontekstissa.

Vastuista, velvollisuuksista ja tavoitteista tarkemmin

Työntekijävaihdon tavoitteena on luoda vastavuoroisia oppimisen edellytyksiä erityisesti Turun arkkihiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien työntekijöille, ulkomailla toimiville suomenkielisille yhteistyökumppaneille sekä näiden eurooppalaisille ekumeenisille kumppaneille. Tarkoitus on oppia eri osapuolten kokemuksista ammentaen, mitä on Kristuksen kirkkona eläminen ja kirkon mission laaja-alainen toteuttaminen postmodernissa eurooppalaisessa kontekstissa, jota leimaavat muun muassa:

 • urbaani elämänmuoto,
 • uskontojen ja katsomusten moneus,
 • muuttoliike ja pakolaisuus,
 • kirkkokuntien kansankirkollisen/valtionkirkollisen aseman oheneminen sekä
 • seurakuntien elämän rakentuminen uudella tavalla seurakuntalaislähtöiseksi ja yhteisölliseksi.

Kaikkia lähtijöitä ja kohteita koskevat yhteiset linjaukset

Fokus vastavuoroisessa oppimisessa ja kertyneen erityisosaamisen jakamisessa lähtijän, lähettävän seurakunnan, arkkihiippakunnan ja vastaanottava ulkosuomalaisen tahon välillä:

 • Merimieskirkko: Lontoo, Benelux-maat (Bryssel & Rotterdam), Hampuri
 • Ulkosuomalaistyö: Ruotsin kirkon työ suomenkielisten parissa (hiippakunnat ja paikallisseurakunnat), Pohjois-Saksan ulkosuomalaistyö (Hampuri)
 • Viron ev.lut kirkko, Lähetyskeskus ja sen yhteydessä toimivat lähetysjärjestöt (SLS, SELK, SLEY)
 • Merimieskirkon / ulkosuomalaistyön / lähetysjärjestöjen ulkomainen kumppani: paikallisseurakunta tai muu yhteistyötaho

Vaihtokohteen löytäminen ja sopimuksen laatiminen kansainvälisentyön hiippakuntasihteerin ohjauksessa

Sopimuksen peruskriteeri: laaditaan lähtijäkohtaisesti ja samalla niin, että osapuolten oppimisodotukset ja –tarpeet tulevat huomioitua

Sopimus sisältää myös suunnitelman siitä, miten lähettävä seurakunta ja arkkihiippakunta tulevat hyödyntämään lähtijän oppimiskokemuksia

Yksilöidyt sisällöt neuvotellaan neljän tahon kesken: lähtijä + lähettävä seurakunta + vastaanottava ulkosuomalainen taho + arkkihiippakunta (koordinoijana kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri)

Sopimus käännetään tarpeen mukaan myös paikalliselle kielelle.

Sopimus kiteyttää vaihdon sisällöt, puitteet ja kunkin tahon sitoumukset

Vastaanottava ulkosuomalainen taho vastaa siitä, mitä se sopii erikseen yhteistyökumppaninsa kanssa lähtijän työskentelystä / oppimisisesta ko. seurakunnassa

Mitä lähtijältä lisäksi edellytetään?

 • Lähtökohdissaan valmius 1–3 kk kokoaikaiseen työskentelyyn vaihtokohteessa: osin ulkosuomalaiskohteessa ja osin ulkomaisen kumppanin kanssa tai muuten vieraskielisessä työssä. Lahjat rohkeasti likoon! Erikseen voidaan myös sopia, että vaihto kestää pitempään tai se on osa-aikaista (rinnalla esim. muuta opiskelua)
 • Virka-/työvapaa omasta työstä Suomessa, perusteena ”työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen ammatillisen osaamisen kehittäminen”: KirVESTES 83 §, 2 mom.
 • On työnantajan kanssa sovittavalla tavalla palkatonta tai osin tai kokonaan palkallista.
 • Valmius tehdä kaikki vaihdossa tapahtuva työ ilman, että mikään taho ulkomailla maksaa palkka tai muita korvauksia
 • Erikseen sovittaessa ulkosuomalaistaho / paikallinen kirkko voi kuitenkin maksaa palkkaa (max. siltä osin, kun lähtijä ei saa palkkaa Suomesta)
 • Toimiminen ulkosuomalaistahon nimeämän ohjaajan työnjohdon alaisena sekä ulkomaisen kumppanin paikallisjohtoa kunnioittaen
 • Vieraassa kulttuurikontekstissa ja työyhteisössä tarvittavat hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot
 • Riittävä kielitaito: riippuu kohteesta ja sopimuksessa määriteltävistä työn osa-alueista
 • Riittävä ammatillinen koulutus ja työkokemus Suomesta sekä kyky soveltaa omaa osaamista luovasti
 • Ennakkoluulottomuus tarttua kaikenlaisiin töihin: yhtälailla käytännön avustustehtäviin, jotka ”alittavat koulutustason”, kuin myös sellaisiin tehtäviin, joita ei entuudestaan osaa
 • Valmius maksaa matkustamisesta, majoituksesta, ruokailuista yms. aiheutuvat kulut, ellei sopimuksessa erikseen sovita, että kulut korvaa jokin muu ulkomainen tai suomalainen taho
 • Vakuutus: tarkistettava tapauskohtaisesti, riittääkö suomalainen matkavakuutus vai tarjoaako vakuutusturvan kotimainen työnantaja tai esim. Merimieskirkko
 • Valmius jakaa oppimastaan kotiseurakunnassa ja arkkihiippakunnan hankeseminaarissa
 • Uteliaisuus, ei-tietämisen tila ja rohkeus heittäytyä seikkailuun!
 • Esimiehen täysi tuki ja työnantajan lähettämispäätös: seurakunta mukana sopimuksessa ja oppimissuunnitelmassa
 • Suunnitelma siitä, miten lähtijän oppimiskokemuksia hyödynnetään seurakunnassa

Lähtijä on velvollinen välittämään vastaanottavalle taholle tiedot hänen terveydestään, ruokavaliostaan tai muista seikoista jotka saattavat vaikuttaa hänen työtehtäviensä hoitoon.

Mitä lähettävältä seurakunnalta edellytetään?

 • Vaihdossa olleen lisäksi esimies ja erikseen sovittu muu seurakunnan edustus hankeen hiippakunnalliseen seminaariin, jossa oppimiskokemuksia jälkikäteen jalostetaan
 • Ratkaisut asioista, joita KirVESTES 83 §, 2 mom. edellyttää: virkavapaa, mahdollinen palkkaus, mahdolliset kulukorvaukset
 • Arkkihiippakunnan suositus: lähettävä työnantaja maksaa (vähintään) 50 % palkasta (3 kk:n pituisiin vaihtoihin asti)
 • Avoimuus sille, että lähtijän palattua kontakti vaihtokohteeseen ja siellä olleisiin yhteistyökumppaneihin voi säilyä ja saada uusia seurakuntaelämää rikastuttavia muotoja
 • Erikseen sovittaessa myös ulkomailta Suomeen työntekijävaihtoon tulevan vastaanottaminen

Mitä ulkosuomalaiselta vastaanottajataholta lisäksi edellytetään?

 • Ohjaajan nimeäminen + oppimisen ja työnteon ohjaus vaihtokohteessa
  • Riittävä perehdytys ja tuki
  • Kokemusten yhteinen reflektointi – myös siltä osin, mitä tapahtuu ulkomaisen yhteistyökumppanin kanssa toimittaessa
 • Ulkomaisen yhteistyökumppanin etsintä ja työskentelystä sopiminen
  • Vaihtoon lähtijä on kaiken aikaa ulkosuomalaistahon työntekijä/edustaja – siis silloinkin, kun hän työskentelee ulkomaisen kumppanin työyhteydessä
  • Tavoitteet: 1) vaihdossa olijan laajeneva oppiminen; 2) luoda/syventää ulkosuomalaistahon yhteistyötä kumppaniensa kanssa (tässä yhteistyösuhteessa uuden oppiminen ja työn kehittäminen)
 •  Avustaminen siinä, että majoitus löytyy
  • Ei kuitenkaan velvoitetta tarjota majoitusta ilmaiseksi tai maksaa majoituskuluja
 • Ei velvoitteita kattaa mitään muitakaan elinkustannuksia tai matkakuluja, mutta niin tapahtuessa niiden tulee näkyä sopimuksessa
 • Kohteen esittelyyn ja ”perustarjonnan” kuvaukseen tarvittavan materiaalin lähettäminen kansainvälisen työn hiippakuntasihteerille arkkihiippakunnan nettisivujen päivittämiseksi.
 • Selvitys, mitä esim. pappi saa paikallisen kirkkojärjestyksen mukaan vaihdon aikana tehdä tai tarvitaanko paikallisen kapitulin tms. lupa

Mitä arkkihiippakunnalta edellytetään?

 • Toimiminen työntekijävaihdon pääorganisaattorina: hankkeen suunnittelu yhteistyökumppanien kanssa, viestintä ja sopimuspohja
 • Tarvittava ylemmän tason yhteydenpito paikallisiin kumppanikirkkoihin, joiden seurakunnissa vaihtoon lähtijät toimivat
 • Lähtijäkohtainen ohjaus ja tuki, päävastaavana kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri
  • Vaihtoon lähdön suunnittelu yhdessä lähtijän ja eri tahojen kanssa ja sopimuksen tekeminen
  • Ulkopuolinen konsultatiivinen tuki esim. mahdollisissa lähtijän ja vastaanottajatahon välisissä ongelmatilanteissa
  • Paluun jälkeinen kokemusten ja opitun purku: normaalitapauksessa yksi työnohjauksellinen paluukeskustelu; hankalien kokemusten jäljiltä tarvittava laajempi työohjauksellinen työskentely
 • Osallistuminen rahoitukseen Pyhän Henrikin säätiön ja KUO:n matka-apurahoin + opastamalla, miten lähtijät hakevat esim. ammattiyhdistyksen matka-apurahoja
  • Esim. Pyhän Henrikin säätiön apuraha 500 € + arkkihiippakunnan jaettavana oleva Kirkon ulkoasianosaston (KUO) apuraha 150-350 € + Pappisliiton opintomatka-apuraha 350 € jolla katetaan osin matkustus-, majoitus ja muita kuluja
 • Vuotuiset hiippakunnalliset hankeseminaarit: vaihdossa olleet, seurakuntien edustus (esimies, kv-työn vastuutyöntekijät jne.), arkkihiippakunnan edustus

Lisätietoja: Anssi Nurmi