Kädet laskettu papiksi vihittävän henkilön päälle.
Etusivu / Työura kirkossa / Ordinaatiovalmennus

Ordinaatiovalmennus

Ordinaatiovalmennus varustaa hengelliseen virkaan vihkimykseen. Ennen varsinaisen ordinaatiovalmennuksen käynnistymistä tuomiokapituli arvioi vihkimystä hakeneen soveltuvuutta hengelliseen virkaan. Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun tämän soveltuvuusarvioinnin jälkeen.

Ordinaatiovalmennus on laajuudeltaan kolme opintopistettä (n. 10 työpäivää). Valmennus muodostuu itsenäisesti laadittavista ennakkotehtävistä sekä niitä käsittelevästä ja niiden pohjalta valmennusta jatkavasta neljän päivän lähijaksosta. Tehtävien huolellinen tekeminen ja lähijaksolle osallistuminen on vihkimyksen edellytys.

Ordinaatiovalmennuksen ennakkotehtävät

Ordinaatiovalmennuksen ennakkotehtävillä haastetaan vihittävää miettimään, mihin ordinaatiovalmennuksessa ja sitä seuraavalla perehdytysjaksolla seurakunnassa olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota, jotta hän saisi ammattitaitonsa karttumiselle ja hengellisen työn tekijän identiteetin muotoutumiselle parhaat mahdolliset eväät. Ennakkotehtäviin kuuluvan ohjaustehtävän (HOPS) laatimista tukee reflektiotehtävä ja vihittävää koskevat erityistehtävät.

Ohjaustehtävä: Henkilökohtainen oppimissuunnitelma

Sen jälkeen kun vihittävä on tehnyt alla olevien ohjeiden mukaan sekä reflektiotehtävän että häntä koskettavat erityistehtävät, vihittävä laatii henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS). Tämä tiivis kirjoitus summaa vihittävän omat konkreettiset oppimistavoitteet arvioiden, millä hengellisen työn osa-alueilla hänellä on eniten oppimista ja mitä taitoja tai persoonallisia valmiuksia hänen tulee erityisesti kehittää, ja kirjaa mahdollisimman konkreettisesti, millä keinoilla näihin tavoitteisiin päästään.

Reflektiotehtävä: Minä hengellisessä virassa

Vihittävä  lukee kirkon työn yhteisen ydinosaamiskuvauksen (2020) ja Tunnustuskirjoista Augsburgin tunnustuksen opilliset pääartiklat 1-21. Näiden tekstien lisäksi vihittävä lukee myös oppaan Aika puhua—aika vaieta eli kirkon oppaan vaitiolovelvollisuudesta ja sen suhteesta esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuteen. Teksteihin perehtymisen jälkeen vihittävä kirjoittaa henkilökohtaisen reflektion, jossa hän peilaa itseään, elämäänsä ja ajatuksiansa tekstien teemoihin. Kirjoituksessa käydään erityisesti läpi vihittävän omia kysymyksiä, jotka koskettavat hengellistä virkaa ja sen kantamista.

Erityistehtävät papiksi vihittäville

Pappisvirkaan vihittävää pyydetään keskustelemaan messun teologiaan, toimittamiseen ja kontekstuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä kirkkoherran tai perehdyttäjän kanssa. Vihittävä laatii papin käsiohjelman ensimmäistä toimittamaansa messua varten. Tähän käsiohjelmaan kootaan paikallisseurakunnan ja messutilanteen kontekstin huomioiden messun kulku, tehtäväjako ja papin osuudet auki kirjoitettuina (johdantosanat jne.), poislukien saarna. Valmistelun tukena käytetään Jumalanpalveluksen opasta (2009).

Pappisvirkaan vihittävää pyydetään lisäksi perehtymään huolellisesti hänelle lähetettyihin kirkollisiin toimituksiin liittyviin materiaaleihin. Vihittävä kerää tämän materiaalin äärellä heränneet kysymyksesi omaksi kirjoitelmaksi. Valmistelun tukena käytetään myös Kirkollisten toimitusten opasta (2009).

Erityistehtävät diakonian virkaan vihittäville

Diakonian virkaan vihittävää pyydetään lukemaan luvut 1 ja 11 kirjasta Myötätunnon mullistava voima (toim. Anne Birgitta Pessi, Frank Martela & Miia Paakkanen). Näiden lukujen otsikot ovat ”Myötätuntoista ihmistä ja työelämää etsimässä” ja ”Myötätunto asiakaskohtaamisissa”. Nämä tekstit luettuaan vihittävä haastattelee paikallisseurakunnan diakoniatyössä vähintään viisi vuotta ollutta työntekijää hänen työnsä arjesta. Vihittävä laatii tekstien ja haastattelun pohjalta erillisen kirjoituksen diakoniatyön tavoitteita ja arkea koskevista kysymyksistä. Kirjoitus pohtii myös minkälaisista asioista vihittävän olisi tarve keskustella perehdyttäjän kanssa työseurakunnassa tai diakonian virkaan vihittyjen ohjausryhmässä.

 

Lisätietoja: Timo Helenius