Kuvassa on kaksi puuta, jossa lehtinä on kaikenvärisiä ihimiskäsiä.

Lainsäädäntö

Perustuslaki (731/1999)

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaansukupuolen,iän,alkuperän,kielen,uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (§6)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.
Laki kieltää välittömän (suoran) syrjinnän, välillisen (epäsuoran)syrjinnän, häirinnän, kohtuullisten mukautusten epäämisensekä ohjeen tai käskyn syrjiä jotakuta. Myös syrjivä työpaikkailmoittelu kielletään laissa.
Kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet,terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.Syrjintä on kielletty riippumatta siitä,perustuukose henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.
Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
Huom. 2 §1 mom: ”Tämän lain säännöksiä ei sovelleta evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan.”
Tarkoittaa yksittäisen ihmisen uskonnonharjoittamista, ei viran- tai luottamustoimen hoitoa!

Uskonnonvapauslaki (6.6.2003/453)

Uskonnollisen yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus-ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. (§7)

Muu lainsäädäntö:

rikoslaki, työsopimuslaki, hallintolaki, kirkkolaki