Alttarikaide ja ehtollismaljat.
Etusivu / Päätöksenteko / Kielitaidon osoittaminen viranhaussa

Kielitaidon osoittaminen viranhaussa

Kirkkoherran, kappalaisen ja seurakuntapastorin viroissa edellytetään erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito.

Hakijan on asiakirjoin osoitettava kirkkojärjestyksen edellyttämä kielitaito. Hakijoiden on itse aktiivisesti huolehdittava siitä, että hakemuksen liitteenä on riittävät asiakirjat.

Jos epäselvyyttä on, se tulee selvittää ennen hakuajan päättymistä. Kielitaito on mahdollista osoittaa myös hakuajan päätyttyä, jos tämä ei viivytä asian käsittelyä.

Jos vaadittua kielitaitoa ei pystytä osoittamaan, tuomiokapituli voi poikkeustapauksessa hakemuksesta myöntää erivapauden seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin viran haltijalle vaadittavasta kielitaidosta. Erivapaus voidaan myöntää vain erityisestä syystä, koska julkisen viranomaisen viranhaltijoilta edellyttävää kielitaitoa koskevat säädökset on säädetty kansalaisten kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Muille kuin papeille erivapauden myöntää se viranomainen, jonka toimivaltaan viran perustaminen kuuluu (KL 6:3).

Suomen kielen taito

Erinomainen suomen kielen taito voidaan osoittaa seuraavin tavoin:

  1. peruskoulun tai lukion päättötodistus, josta ilmenee, että hakija on saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielellä opiskellusta suomen kielestä (koulusivistys) ja suorittanut korkeakoulussa kypsyysnäytteen suomen kielellä TAI
  2. ylioppilastodistus, josta ilmenee, että hakija on suorittanut äidinkielen kokeen suomen kielellä vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI
  3. ylioppilastodistus, josta ilmenee, että hakija on suorittanut suomen kielen ylioppilaskirjoituksen suomi toisena kotimaisena kielenä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur.

Jos mikään näistä edellytyksistä ei täyty, hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa valtionhallinnon kielitutkintolautakunnan osoittamalla todistuksella.

Ruotsin kielen taito

Tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito voidaan osoittaa seuraavin tavoin:

  1. ylioppilastutkintotodistus, josta ilmenee, että hakija on suorittanut ruotsin kielen kokeen vähintään arvosanalla cum laude approbatur toisen kotimaisen kielen pitkässä oppimäärässä (a-kieli, alkanut 3. vuosiluokalla) TAI
  2. ylioppilastutkintotodistus, josta ilmenee, että hakija on suorittanut ruotsin kielen kokeen vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur toisen kotimaisen kielen keskipitkässä oppimäärässä (b-kieli, alkanut 7. vuosiluokalla) TAI
  3. tutkintotodistus, josta ilmenee, että hakija on arvosanalla tyydyttävä suorittanut korkeakoulututkintoon sisältyvän sellaisen kielikokeen tai sellaiset kieliopinnot, jotka osoittavat toisen kotimaisen kielen suullista tai kirjallista taitoa TAI
  4. todistus, joka osoittaa, että hakija on suorittanut korkeakoulussa vähintään 15 opintoviikon opinnot ruotsin kielessä taikka suorittanut arvosanan approbatur ruotsin kielessä.

Jos mikään näistä edellytyksistä ei täyty, hakijan on osoitettava ruotsin kielen taitonsa valtionhallinnon kielitutkintolautakunnan osoittamalla todistuksella.