Työnohjaus ja konsultaatiot

Kirkon ja seurakunnan olemukseen kuuluu jatkuva uudistuminen. Seurakuntalaisten muuttuvat elämäntilanteet ja muuttuva ympäristö aiheuttavat toiminnalle paineita. Monet seurakuntien työyhteisöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja tarpeensa uudistua ja muuttua kehittämällä omaa toimintaansa. Miten työyhteisöt toteuttavat perustehtäväänsä, uusivat tarvittaessa rakenteita ja varmistavat toimivan vuorovaikutuksen?

Työyhteisöä kehitettäessä työskennellään näiden kysymysten kanssa. Seurakuntien työyhteisöjen kehittämisellä tarkoitetaan konsultin ohjauksessa tapahtuvaa työskentelyä. Siihen osallistuvat seurakunnan henkilöstö ja mahdollisesti luottamushenkilöt. Työskentely edellyttää sekä työyhteisön että konsultin sitoutumista yhteistyöhön.

Kehittämisen tavoitteita ovat:

 • työyhteisön perustehtävän, rakenteiden ja roolien selkeytyminen
 • jäsenten sitoutuminen yhteisesti sovitun tehtävän suorittamiseen
 • yhteisön vuorovaikutuksen toimivuus

Kehittämisen keinoja ovat:

 • työyhteisön kulttuurin tutkiminen
 • yhteisön johtajuuden tukeminen
 • yhteistyön esteiden ja häiriöiden työstäminen
 • viestinnän kehittäminen
 • yhteistyövalmiuksien ja -taitojen harjoittelu

Kehittäminen toteutetaan:

 • työyhteisön aloitteesta
 • työyhteisön ja konsultin yhteisellä sopimuksella
 • työyhteisön tuottaman materiaalin avulla ja konsultaatiotyön menetelmin.

Kehittäminen edellyttää luottamuksellisuutta työyhteisön ja konsultin kesken. Kehittämisestä on hyvä keskustella työyhteisössä ennen kuin konsulttiin otetaan yhteyttä.

Kehittämistyön kesto vaihtelee riippuen siitä, millaisia tavoitteita kehittämiselle asetetaan ja miten työskennellään. Näistä asioista sovitaan kehittämistyön alkaessa. Työyhteisön kehittämisestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset jäävät seurakunnan vastattaviksi.

Seurakunnan tulee sopia kustannusten korvaamisesta suoraan asianomaisen konsultin kanssa.

Kirkon työyhteisökonsultin pätevyys saadaan kirkon koulutuskeskuksen kaksivuotisessa erityiskoulutuksessa.

Työyhteisön kehittäminen on osa tuomiokapitulin hiippakunnallista toimintaa. Työyhteisön kehittämistä koskevissa asioissa on mahdollista neuvotella hiippakuntasihteeri Kaisa Rauman (kaisa.rauma (at) evl.fi ) tai hiippakuntadekaani Timo Tavastin  kanssa.