Perustiedot vaaleista

KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJIEN JA
HIIPPAKUNTAVALTUUSTON JÄSENTEN VAALIT

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 1.5.2016 alkavalle nelivuotiskaudelle toimitetaan tiistaina 9.2.2016. Kirkolliskokoukseen valitaan arkkihiippakunnasta kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. 

Ehdokasasettelun päättyminen ja valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat 

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ehdokaslistoineen, ehdokkaiden kirjallisine suostumuksineen ja asiamiehen vakuutuksineen on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään maanantaina 16.11.2015 ennen klo 16. Tuomiokapitulin käyntiosoite on Hämeenkatu 13, 4 krs. Turku, postiosoite Turun Tuomiokapituli, PL 60, 20501 Turku. Perustamisasiakirjat voidaan toimittaa myös sähköisesti osoitteella turku.tuomiokapituli@evl.fi. Tuomiokapituli on avoinna klo 9-16. 

Vaaliasiakirjat ovat saatavissa osoitteesta http://sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit. Asiakirjoja voi myös tilata tuomiokapitulista.

Kuka voi asettua ehdokkaaksi? 

Vaalikelpoinen maallikkovaaleissa on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan maallikkojäsen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin ja on suostunut ehdokkaaksi. Pappeja lukuun ottamatta myös seurakuntien palveluksessa olevat voivat olla ehdokkaina. Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä viimeistään vaalin toimituspäivänä. 

Vaalikelpoinen pappisvaaleissa on hiippakuntaan kuuluva pappi. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty pappi ei ole vaalikelpoinen. 

Hiippakuntavaltuustoon ei kuitenkaan ole vaalikelpoinen tuomiokapitulin palveluksessa oleva henkilö tai virkansa perusteella tuomiokapitulin jäsenenä oleva henkilö. Tuomiokapitulin maallikkojäsen on vaalikelpoinen hiippakuntavaltuustoon. 

Oikeus asettaa ehdokkaita 

Oikeus asettaa ehdokkaita maallikkovaaleissa on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen äänivaltaista maallikkoa on perustanut. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta siinä vaalissa valitaan, eli kirkolliskokousvaalissa ehdokaslistalla voi olla enintään 24 ehdokasta ja hiippakuntavaltuustovaalissa enintään 42 ehdokasta. 

Oikeus asettaa ehdokkaita pappisvaaleissa on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kolme äänivaltaista pappia on perustanut. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta siinä vaalissa valitaan, eli kirkolliskokousvaalissa ehdokaslistalla voi olla enintään 12 ehdokasta ja hiippakuntavaltuustovaalissa enintään 21 ehdokasta. 

Kirkolliskokousvaalia ja hiippakuntavaltuuston vaalia varten tarvitaan erilliset valitsijayhdistykset, joiden jäsenet voivat kuitenkin olla samoja. Joku valitsijayhdistyksen jäsenistä on nimettävä asiamieheksi ja joku puolestaan tämän varamieheksi. Asiamies ja varamies eivät voi olla itse ehdokkaina. Muut valitsijayhdistyksen jäsenet voivat olla myös itse ehdokkaina.  

Äänioikeus 

Äänioikeutettuja maallikkovaaleissa ovat seurakuntayhtymään kuulumattomissa seurakunnissa kirkkovaltuustojen jäsenet ja seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet ja seurakunnasta valitut yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Milloin sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, hän käyttää äänivaltaa vain yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä. Seurakuntaneuvostossa hänen sijastaan käyttää äänivaltaa varajäsen. (Yhteisen) kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenenä oleva pappi, riippumatta siitä mihin hiippakuntaan hän kuuluu, ei voi äänestää maallikkoedustajien vaaleissa, vaan ainoastaan oman hiippakuntansa pappisedustajien ja -jäsenten vaaleissa. Seurakunnan hallintoelimeen kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. 

Äänioikeutettuja pappisvaaleissa ovat hiippakunnan papit. Viime vaaleista poiketen äänioikeusrajoituksia ei enää ole ja kaikki hiippakunnassa vaalipäivänä kirjoilla olevat papit saavat äänestää. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei kuitenkaan ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta. 

Vaalin toimittaminen 

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit toimitetaan tiistaina 9.2.2016. Äänestäminen tapahtuu seurakunnan kirkkovaltuustossa tai seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen jäsenten yhteisessä kokouksessa. Yhteisen kokouksen kutsuu koolle seurakunnan kirkkoherra. Kokouksen puheenjohtajana toimii seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Jos äänioikeutettu maallikko ei voi saapua seurakunnan vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa. Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto.  

Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalit toimitetaan tiistaina 9.2.2016 rovastikunnan pappien kokouksessa, jonka kutsuu koolle lääninrovasti. Jos pappi ei pääse vaalikokoukseen, hän voi äänestää myös lähettämällä taitetun äänestyslippunsa nimellään ja äänestyslippu-merkinnällä varustetussa suljetussa kirjekuoressa vaalin toimittajalle. Myös näiden vaalien osalta vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto. 

Vaalilautakunta 

Tuomiokapituli on istunnossaan 26.8.2015 asettanut kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jonka puheenjohtajaksi on nimetty lakimiesasessori Matti Mäkinen, jäseniksi varatuomari Matti Vanto, sairaanhoitaja Annika Määttänen, kirkkoherra Katri Rinne ja pastori Johannes Alaranta. Varajäseniksi on nimetty talousjohtaja Tuula Kanervisto, rehtori Paavo Rautavuori, kappalainen Marika Huhtasalo ja kappalainen Jani Kairavuo. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii toimistosihteeri Annariina Soini. 

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa lakimiesasessori Matti Mäkinen, puh. (02)2797011, sähköposti matti.makinen@evl.fi. Kirkkohallitus on ilmoittanut kokoavansa vaaleihin liittyviä asiakirjoja, säännöksiä ja ohjeita osoitteeseen http://sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit.